Regulamin

Warunki uczestnictwa i zakres zastosowania

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują w odniesieniu do umów zawartych między Symfonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 132, kod pocztowy: 02-305, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w wysokości 15 050 000 PLN (zwaną dalej “Symfonia”) a klientem, dotyczących uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Symfonia oraz udostępniania treści do nauki w formie pisemnej i cyfrowej pod łączną nazwą „Sage Academy”.
 2. Klientem i usługobiorcą może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.), który nabywa usługę w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Stosunki handlowe pomiędzy stronami regulują wyłącznie następujące warunki uczestnictwa w wersji obowiązującej w momencie zawierania umowy (Zamówienia).
 4. W zakresie nieuregulowany w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług profesjonalnych dostępny na stronie internetowej: http://symfonia.pl/regulaminy
 5. Wraz z zamówieniem klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Odmienne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy ich ważność zostanie wyraźnie potwierdzona w formie pisemnej przez Symfonia, w szczególności do stosunków z Symfonia nie znajdują zastosowania warunki świadczenia usług klienta.
 7. Do klienta należy obowiązek sprawdzenia, czy zakres oferowanych szkoleń odpowiada potrzebom szkoleniowym klienta oraz czy klient uczestniczący w szkoleniu spełnia kryteria wstępne gwarantujące optymalny udział w szkoleniu lub kursie.
 8. Obowiązkiem klienta jest również zapewnienie odpowiedniego dostępu do Internetu z zalecaną przepustowością przed rozpoczęciem wirtualnych, internetowych kursów szkoleniowych.
 9. W Zamówieniu Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do kontaktu z Symfonia. Osoby wyznaczone w ten sposób lub osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego, które przedstawią Symfonia dokumenty potwierdzające swoje umocowanie, mają prawo do odbioru świadczonych Usług oraz do rozszerzania ich zakresu, jak też do udostępniania Symfonia wszelkich informacji oraz udzielania dostępu do zasobów Zamawiającego i Użytkownika oraz danych, w tym danych osobowych, w ramach świadczonych przez Symfonia Usług.
 10. O wszelkich zmianach danych zawartych w Zamówieniu, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Partnera lub Symfonia.
 • Symfonia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamawiający lub Użytkownik zostanie o zmianie Regulaminu powiadomiony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem drogą e-mail lub pocztą, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w Zamówieniu. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu zwiększa obowiązki Zamawiającego lub Użytkownika albo uszczupla ich prawa, Zamawiający lub Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem skutecznym z dniem poprzedzającym dzień wprowadzenia zmienionego Regulaminu. Brak pisemnego wypowiedzenia świadczonych Usług w terminie co najmniej 14 dni przed datą wprowadzenia nowego Regulaminu oznacza jego automatyczną akceptację.

Zakres usług

 • Symfonia oferuje następujące rodzaje usług:
  1. Szkolenia stacjonarne w formie seminariów, warsztatów komputerowych, konferencji tematycznych i innych spotkań stacjonarnych.
  2. Szkolenia wirtualne w formie seminariów online odbywające się na żywo (Szkolenia online) oraz kursy online w wersji do odtworzenia indywidualnie przez każdego użytkownika, który wykupi dostęp (e-Learning), również w ramach usług abonamentowych.
 1. Usługi Symfonia są świadczone wyłącznie w celu wspierania klienta w realizacji procesu edukacyjnego, w którym klient bierze udział na własną odpowiedzialność.
 • Symfonia nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez klienta indywidualnych celów edukacyjnych związanych z korzystaniem z usług Symfonia .
 1. Symfonia świadczy usługi zgodnie z Regulaminem, aktualnym stanem prawnym i aktualnym stanem technicznym.
 • Tylko Symfonia jest uprawniony do wydawania poleceń swoim pracownikom i współpracownikom.
 • Symfonia zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie szkoleń, kursów i udostępnionych treści cyfrowych w każdym czasie.

Dostęp, autoryzacja, dostępność i wymagania IT

 • Dostęp do bazy wiedzy online na platformie Sage University odbywa się poprzez przydzielony numer klienta w połączeniu z adresem e-mail, hasłem oraz ewentualnie imieniem i nazwiskiem klienta. Prawo dostępu mają wyłącznie pracownicy zarejestrowanych klientów Symfonia .
 • Symfonia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe działanie platformy internetowej i zaoferować użytkownikom dostęp do przechowywanych danych. Jest to oczywiście ograniczone do programów i usług, na które Symfonia ma wpływ. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że całkowicie nieprzerwana dostępność do platformy Symfonia nie jest technicznie wykonalna. Symfonia dokłada wszelkich starań, aby platforma internetowa była stale dostępna, a roszczenia z tytułu braku dostępności programów lub usług powstałej na skutek okoliczności będących poza wpływem Symfonia , nie będą uwzględniane. W szczególności Symfonia zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do platformy internetowej w całości lub w części, czasowo lub na stałe, z powodu prac konserwacyjnych, problemów z przepustowością i zdarzeń poza kontrolą Symfonia . Użytkownikom nie przysługuje również roszczenie wobec Symfonia o utrzymanie poszczególnych funkcjonalności i usług.
 • Szkolenia online, w których klient uczestniczył zostaną udostępniane za pośrednictwem sieci Internet. Treść merytoryczna tych szkoleń odpowiada wiedzy i stanowi prawnemu na dzień pierwszego udostępnienia szkolenia klientowi.
 • Zawartość szkoleń online jest przechowywana w formatach plików zgodnych ze standardowymi urządzeniami i aplikacjami dostępnymi na rynku.
 • W przypadku transmisji online, rozdzielczość i jakość treści przesyłanych do klienta zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju urządzenia, z jakiego korzysta klient oraz jakości połączenia z siecią Internet, która może ulegać wahaniom w trakcie transmisji.
 • Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wszystkie aktualizacje oprogramowania niezbędne do odtworzenia treści są zainstalowane na komputerze Klienta i za zapewnienie odpowiedniego dostępu do sieci Internet.
 • Niektóre treści cyfrowe mogą wymagać zmiany ustawień okien wyskakujących na komputerze klienta.
 • Treści online są dostępne tylko w ramach platformy edukacyjnej, a ich pobieranie, zapisywanie na własnym urządzeniu ani nośnikach cyfrowych i analogowych, kopiowanie i rozpowszechnianie nie jest dozwolone.
 • Symfonia jest uprawnione do usunięcia z platformy Sage University szkoleń wykupionych przez klienta po uprzednim pisemnym powiadomieniu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Kursy typu e-Learning są udostępniane na platformie Sage University do 5 dni roboczych od daty rejestracji użytkownika na platformie.
 • Symfonia dostarcza Użytkownikowi informacje związane ze świadczonymi usługami wyłącznie drogą mailową na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu e-mail do kontaktu oraz do utrzymania jego aktualności w trakcie całego Okresu rozliczeniowego. Symfonia nie odpowiada za niedostarczenie informacji do Użytkownika na skutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu e-mail do kontaktu lub innych problemów technicznych.

Liczba uczestników

 • Informację o temacie, treści i czasie trwania szkolenia są zwarte w ofercie Symfonia i opisach poszczególnych szkoleń.
 1. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona z przyczyn dydaktycznych i technicznych. W związku z tym rejestracje są rozpatrywane w kolejności chronologicznej ich otrzymania.
 • Przeprowadzenie szkolenia zależy m.in. od minimalnej liczby uczestników. W związku z tym w przypadku, gdy minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta lub w skutek rezygnacji innych uczestników spadła, zastosowanie mają warunki anulowania określone poniżej.

Ceny, faktury, kupony rabatowe i terminy płatności

 1. Cena za poszczególne produkty szkoleniowe jest podana w ofercie i jest ceną netto.
 2. Ponadto obowiązują następujące zasady fakturowania:
Rodzaj usługi Rozliczenie Fakturowanie
Szkolenie stacjonarne, warsztat, konferencja, szkolenie online. Za osobę, za miejsce (w tym miejsce wirtualne) na wydarzeniu Najpóźniej 14 dni od daty realizacji.

 

Kursy typu e-Learning Za osobę
Usługi abonamentowe Za osobę/ pakiet osób

 

 • Jeżeli klient posiada kod rabatowy lub prawo do zniżki uprawniające do bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu lub udziału na preferencyjnych warunkach, należy to zgłosić w momencie rejestracji Symfonia może odmówić uwzględnienia takiego kodu lub zniżki, jeżeli zgłoszono je po terminie.
 1. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności to 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
 • Ewentualne koszty podróży i zakwaterowania uczestnika nie są wliczone w cenę, chyba że oferta stanowi inaczej.
 1. Realizacja płatności Opłat abonamentowych za Usługi za dany Okres rozliczeniowy następuje z góry. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Symfonia wskazanego na fakturze VAT.
 • Symfonia będzie dostarczał faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl. Faktury dostępne będą w formacie PDF z rozszerzeniem w postaci .xml, przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności ich treści a klient uzyska dostęp do faktury w serwisie miedzyfirmami.pl. Powiadomienie o fakturze klient otrzyma na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur we wskazanej powyżej formie elektronicznej. Jeżeli klient nie wskaże adresu e-mail do otrzymywania faktur, Symfonia wyśle fakturę pocztą na adres wskazany w Zamówieniu.
 • Nieuregulowanie jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku prawnego wobec Partnera lub Symfonia, w szczególności należności w związku z przedłużeniem świadczenia usług abonamentowych, skutkuje możliwością natychmiastowego wstrzymania świadczenia wszelkich usług przez Symfonia na rzecz klienta do dnia zapłaty. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie 30 dni od terminu płatności, Symfonia lub partner Symfonia mają prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości jednomiesięcznej wartości zamówionych usług, przy czym Symfonia lub partner Symfonia zachowują prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody będzie wyższa niż wysokość kary umownej. W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Symfonia kwoty dotychczas uiszczone nie podlegają zwrotowi.

Odwołania i zmiany w rezerwacji przez Symfonia 

 1. Symfonia zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń (odwołania szkoleń w danym terminie, odwołania sesji online, wycofania ze sprzedaży oferty produktów online) wyłącznie z ważnych powodów.
 • Symfonia ma prawo do odwołania szkolenia na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli nie osiągnięto minimalnej ilości uczestników.
 • Symfonia powiadamia klienta o odwołanym szkoleniu na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem (datą rozpoczęcia) szkolenia.
 1. Symfonia zastrzega sobie prawo do maksymalnie 2-krotnej zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia stacjonarnego lub online przez Symfonia, klient zostanie zaproszony do wybrania innego dostępnego terminu szkolenia. W przypadku braku dostępnego kolejnego terminu odwołanego szkolenia lub braku możliwości realizacji szkolenia przez klienta w zaproponowanym alternatywnym terminie, wszelkie płatności już dokonane przez klienta na rzecz Symfonia za szkolenie zostaną zwrócone w 100%. Koszty podróży i zakwaterowania nie podlegają zwrotowi.
 • Symfonia zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących wydarzenie i dokonywania drobnych zmian w programie wydarzenia.
 1. Symfonia ma prawo do odwołania szkolenia w dowolnym momencie w skutek siły wyższej, choroby trenera lub innych niezależnych od Symfonia zdarzeń. Symfonia poinformuje klienta w najkrótszym możliwie czasie od wystąpienia zdarzenia.
 • W przypadku odwołania szkolenia z powodu choroby prowadzącego, siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, roszczenie o przeprowadzenie wydarzenia w danym terminie nie przysługuje.
 1. Symfonia nie ponosi odpowiedzialności za koszty podróży i zakwaterowania lub za opłaty za anulowanie rezerwacji poniesione w wyniku odwołania szkolenia zarówno przez Symfonia , jak i przez klienta.
 • Symfonia jest uprawnione do usunięcia z platformy Sage University kursów typu e-Learning wykupionych przez klienta po uprzednim pisemnym powiadomieniu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. w czasie, w którym klient powinien posiadać dostęp do kursu zgodnie z ofertą, 100% płatności już dokonanych przez klienta zostanie zwrócone. Nie będą przyznawane zwroty płatności za zrealizowane kursy online oraz za zakupy dokonane na więcej niż 12 miesięcy wstecz.

Odwołanie i zmiana rezerwacji przez klienta.

 • Klient może odwołać szkolenie zgodnie z terminami określonymi w punktach 53-56 w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail na adres szkolenia@sage.com.pl
 • Klient może również odwołać szkolenie za pośrednictwem Sage University, przechodząc do sekcji “Moje kursy” i wybierając opcję “Anuluj”.
 • Jeśli opcja “Anuluj” nie jest wyświetlana, należy skontaktować się z Symfonia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkolenia@sage.com.pl
 • W zastępstwie osoby zgłoszonej w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik klienta. Zmianę należy zgłosić najpóźniej 3 dni robocze przed datą odbywania się szkolenia drogą mailową na adres szkolenia@sage.com.pl. W przypadku zmiany w późniejszym terminie, Symfonia nie gwarantuje zmiany danych uczestnika na liście uczestników oraz na zaświadczeniu udziału w szkoleniu.

Odwołanie udziału w wydarzeniach stacjonarnych i szkoleniach online przez klienta.

 • Warunki anulacji:
Odwołanie udziału w szkoleniu do 30 dni kalendarzowych od terminu realizacji szkolenia 100% zwrotu kosztów
Odwołanie udziału w szkoleniu do 14 dni kalendarzowych od terminu realizacji szkolenia 50% zwrotu kosztów
Odwołanie udziału w szkoleniu do 7 dni kalendarzowych od terminu realizacji szkolenia Brak zwrotu kosztów

 

 1. Brak uiszczonej płatności nie jest równoznaczny z odwołaniem udziału w szkoleniu
 2. W przypadku, gdy klient nie odwołał udziału w szkoleniu w czasie, o którym mowa powyżej, a uczestnik z ramienia klient był nieobecny, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za szkolenie, a w przypadku braku płatności będzie poddany procedurze windykacyjnej.

Anulacja udziału w kursach typu e-Learning przez klienta

 • Warunki anulacji:
Zgłoszenie anulacji kursu, gdy kurs nie został udostępniony użytkownikowi na platformie Sage Universtiy 100% zwrotu kosztów
Zgłoszenie anulacji kursu, gdy kurs został udostępniony użytkownikowi na platformie Sage Universtiy Brak zwrotu kosztów

 

Zwrot opłat

 • Symfonia rozpatrzy wszystkie wnioski o zwrot w ciągu 30 dni kalendarzowych od ich otrzymania.
 • Uzasadniony zwrot kosztów nastąpi po wypełnieniu i przesłaniu przez klienta droga mailową na adres szkolenia@sage.com.pl formularza zwrotu kosztów przekazanego przez dzial szkoleń.

Świadczenie usług abonamentowych

 • Warunkiem świadczenia usług jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie stosownej Opłaty abonamentowej.
 1. W przypadku pierwszego Zamówienia Symfonia przystąpi do jego realizacji po wpłynięciu należności za Usługi na rachunek bankowy wskazany przez Symfonia lub Partnera, chyba że w Zamówieniu określono późniejszą datę rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 • Z dniem przedłużenia Usługi o kolejny Okres rozliczeniowy Partner przenosi na Symfonia wszelkie prawa wynikające z umowy zawartej z klientem, w szczególności obowiązek zapłaty Opłaty abonamentowej bezpośrednio na rzecz Symfonia, na co klient niniejszym wyraża zgodę. Symfonia nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera poprzedzające przejęcie praw i obowiązków przez Symfonia . Klient wyraża zgodę na zmianę wystawcy faktury z Partnera na Symfonia ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z Umowy.
 • Jeżeli w trakcie bieżącego Okresu rozliczeniowego klient rozszerzy w dowolny sposób posiadane usługi to Usługi abonamentowe odnowią się automatycznie w rozszerzonym zakresie na kolejny Okres rozliczeniowy zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie. Zasady ustalania cen rozszerzenia zawiera cennik obowiązujący w dniu zmiany. Rozszerzenie usług nie powoduje wydłużenia bieżącego Okresu rozliczeniowego.
 1. W przypadku podniesienia poziomu usługi przez klienta umowa na świadczenie Usług ulega zmianie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Symfonia Zamówienia na zmianę zakresu Usługi złożonego z wykorzystaniem formularza zamówienia, nie wcześniej jednak niż na 3 dni robocze po uregulowaniu pełnej należności za zmianę Usługi zgodnie z formularzem.
 2. W przypadku ograniczenia zakresu Usług przez klienta powodującego zmniejszenie wynagrodzenia za jeden Okres rozliczeniowy należnego Symfonia , Umowa na świadczenie Usług ulega zmianie wraz z datą odnowienia świadczonej dotychczas przez Symfonia Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy, o ile Zamówienie na zmianę Usługi złożone z wykorzystaniem formularza zmiany doręczone zostanie Symfonia na co najmniej 45 dni przed upływem wówczas bieżącego Okresu rozliczeniowego.
 3. W przypadku zmiany zakresu usługi, Zamawiający wyraża zgodę na zakończenie świadczenia usług w dotychczasowym zakresie z dniem rozpoczęcia świadczenia usług w nowym zakresie niepokrywającym się z zakresem dotychczasowym oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do korzystania z usług dotychczasowych ulegają wygaśnięciu z dniem przejścia na nowe, a kwoty zapłacone za usługi w dotychczasowym zakresie nie podlegają zwrotowi. Zmiana zakresu usług nie ma wpływu na wymagalność dotychczasowych należności.
 4. Świadczenie Usług objętych Zamówieniem ulega przedłużeniu automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy, stanowiących nowy Okres rozliczeniowy, o ile klient nie złoży na co najmniej 45 dni przed upływem bieżącego wówczas Okresu rozliczeniowego oświadczenia o rezygnacji z Usług. Należności za świadczone Usługi w kolejnych Okresach rozliczeniowych będą naliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień przedłużenia.
 • Oświadczenie o rezygnacji  z  Usług  należy  złożyć  przez  wypełnienie  i  wysłanie elektronicznego Formularza Rezygnacji, znajdującego się na stronach http://symfonia.pl . Rezygnacja będzie skuteczna jedynie po uzupełnieniu wszystkich wymaganych w Formularzu danych, przesłaniu go ze strony http://sage.com.pl/formularze/zrezygnuj-z-abonamentu-rezygnacja-z-posiadanej-uslugi.  Rezygnacje z Usług składane w innej formie nie będą przyjmowane. Do złożenia rezygnacji uprawniona jest jedynie osoba upoważniona do reprezentowania klienta. W razie złożenia oświadczenia we wskazanym powyżej terminie Umowa wygasa z upływem bieżącego wówczas Okresu rozliczeniowego. W razie otrzymania przez Symfonia rezygnacji po terminie wskazanym w pkt Świadczenie Usług objętych Zamówieniem ulega przedłużeniu automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy, stanowiących nowy Okres rozliczeniowy, o ile klient nie złoży na co najmniej 45 dni przed upływem bieżącego wówczas Okresu rozliczeniowego oświadczenia o rezygnacji z Usług. Należności za świadczone Usługi w kolejnych Okresach rozliczeniowych będą naliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień przedłużenia., rezygnację poczytuje się za skuteczną z upływem następnego Okresu rozliczeniowego a klient zobowiązany jest uregulować należność za ten okres na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 1. W przypadku wycofania przez Symfonia danej usługi z oferty przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego, Symfonia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie usługi wycofanej z oferty z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze  skutkiem  na koniec  miesiąca  Oświadczenie  o  wypowiedzeniu Umowy zostanie przesłane klientowi w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 2. Symfonia przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu rozliczeniowego.

Odpowiedzialność Symfonia 

 1. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Symfonia i osób działających w imieniu Symfonia , w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w granicach dopuszczalnych prawem. Symfonia nie udziela również gwarancji na produkty i usługi znajdujące się w ofercie Symfonia .
 2. W każdym wypadku odpowiedzialność Symfonia  i osób działających w imieniu Symfonia ograniczona jest do szkody rzeczywistej i bezpośredniej nie będzie przekraczała wynagrodzenia pobranego za produkt lub usługę, w związku ze świadczeniem których doszło do szkody po stronie klienta, zaś w przypadku usług abonamentowych do jednokrotności Opłaty abonamentowej.

Prawo autorskie

 1. Wszystkie treści cyfrowe, materiały szkoleniowe i wszelka dokumentacja dotycząca szkoleń oraz filmy wideo są chronione prawem autorskim.
 2. Symfonia udziela klientowi niewyłącznej, czasowej licencji do korzystania z materiałów dostarczonych przez Symfonia objętych prawami autorskimi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na użytek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, bez prawa do sublicencjonowania. Użyczenie, wynajem czy dzierżawa tych materiałów na rzecz osób trzecich, jak również próby obchodzenia zabezpieczeń mających na celu zablokowanie niedozwolonych działań są zabronione. Powielanie, przekazywanie lub inne wykorzystanie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Symfonia lub właściciela praw autorskich.
 3. Symfonia ma prawo do personalizacji treści za pomocą widocznych i niewidocznych oznaczeń indywidualnie, aby umożliwić dochodzenie i ściganie prawne pierwotnego klienta w przypadku nadużycia.
 • W przypadku nieuprawnionego wykorzystania przez klienta lub osobę trzecią treści, o których mowa powyżej, Symfonia może żądać zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności opłat pobranej za produkt lub usługę w ramach której doszło do przekazania treści, jednak nie mniej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych za każde naruszenie, przy czym Symfonia zachowuje prawo do żądania odszkodowania przewyższającego tę kwotę.

Wykorzystanie danych osobowych klienta

 1. Symfonia gromadzi dane osobowe w celu realizacji Zamówienia i świadczenia usług na rzecz klienta oraz w celach marketingowych, tj. w celu poinformowania klienta o innych, podobnych produktach lub usługach Symfonia , za pośrednictwem poczty elektronicznej (również za pośrednictwem newsletter-a).
 2. Wraz z rejestracją klient zgadza się na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych przez Symfonia w celu realizacji i świadczenia zamówionych usług.
 3. Do usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio Regulamin Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w związku z świadczeniem Usług Profesjonalnych i Usług Wsparcia Technicznego przez Symfonia Sp. z o.o. opublikowany na stronie www.symfonia.pl/regulaminy.
 • Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu i wykorzystywaniu jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres szkolenia@sage.com.pl
 • Dalsze szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych w Symfonia można znaleźć na stronie internetowej http://symfonia.pl/prywatnosc_i_cookies

Pozostałe przepisy

 1. Symfonia ma prawo zlecania świadczenia wybranych usług podwykonawcom.
 2. Cesja przez klienta uprawnień i obowiązków związanych ze świadczeniem Usług nastąpić może wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Symfonia .
 3. Jeżeli niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu staną nieważne lub niekompletne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Symfonia .