Regulamin

Regulamin Sklepu SAGE Academy
(nie stosuje się w umowach z konsumentami)

 

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Sage Academy, funkcjonujący pod adresem https://sageacademy.pl/ bądź jego podstronach (dalej: Sklep internetowy), prowadzony jest przez Sage Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 132 (02-305 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 15 050 000 PLN (dalej:Sage).
 2. W asortymencie Sklepu internetowego znajdują się produkty oraz usługi Sage (dalej Produkty i Usługi) dotyczące szkoleń prowadzonych przez ekspertów Sage aktualnie w chwili składania zamówienia, przeznaczone dla przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z  2017  r. poz.   2168,   2290, 2486,   z późn. zm.). ), który dokonuje nabycia w Sklepie internetowym w celu związanym  z poszerzaniem wiedzy związanej bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Produktami i Usługami dostępnymi w Sklepie internetowym mogą być:
 • szkolenia e – learningowe,
 • szkolenia i warsztaty organizowane we wskazanych lokalizacjach,
 • szkolenia webinarowe,
 • zakup e-book.
 1. Produkty i Usługi realizowane są zgodnie z ich regulaminami dostępnymi dla uczestników.
 2. Obowiązująca lista Produktów i Usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, jak również aktualny cennik znajdują się wyłącznie na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Sprzedaż dokonywana jest drogą elektroniczną, tj. przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego. Realizacja szkolenia następuje zgodnie z jego regulaminem, przy czym może ona nastąpić w drodze środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, jeżeli regulamin danego szkolenia tak stanowi.
 1. Przez Użytkownika dla potrzeb niniejszego Regulaminu rozumie się osobę dokonującą rejestracji w Sklepie internetowym na stronie https://sageacademy.pl/, dla której na tej podstawie założone zostanie konto Użytkownika poprzez które Użytkownik może dokonywać transakcji.
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki:

korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego;

zawierania na odległość umów dotyczących Produktów lub Usług pomiędzy Sage a Użytkownikami w ramach Sklepu internetowego.

 1. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.

 

 II Rejestracja i Logowanie

 1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Sklepu internetowego, Sage świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Sage oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych na https://sageacademy.pl/. Usługa ta jest nieodpłatna.
 2. Treści zawarte na stronie https://sageacademy.pl/, w szczególności aktualna oferta Produktów i Usług jest dostępna bez konieczności rejestracji Użytkownika, co oznacza, że każdy ma możliwość zapoznania się z nią. Realizacja zamówień w Sklepie internetowym wymaga rejestracji Użytkownika.
 3. W ramach Sklepu internetowego, Sage świadczy również drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowania, a w konsekwencji utworzenia i zarządzania utworzonym przez tego Użytkownika kontem. Usługa ta jest nieodpłatna.
 4. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła dostępu w formularzu https://sageacademy.pl/moje-konto/.
 1. Użytkownik, który dokonał rejestracji i założył w Sklepie internetowym konto Użytkownika ma możliwość po zalogowaniu do konta:
 • dostępu do wszystkich dokonanych zamówień;
 • wprowadzenia swoich danych osobowych oraz samodzielnej edycji swoich danych w panelu „Ustawienia”;
 • samodzielnego wprowadzenia i edycji danych dotyczących dokumentów księgowych w panelu „Adresy”
 • samodzielnej zmiany swojego hasła dostępu do Sklepu internetowego;
 • sprawdzenia statusu swojego zamówienia;
 1. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji Użytkownika wymaga wprowadzenia danych Użytkownika –adresu e-mail i hasła – a następnie potwierdzenia wprowadzonych danych poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 3. W przypadku dokonania rejestracji, Użytkownik nie może przekazywać hasła dostępu do konta osobom trzecim.
 4. Dokonanie samodzielnej zmiany danych przez zarejestrowanego Użytkownika bez uprzedniego uzgodnienia z Sage nie odnosi skutków dla zamówień Produktów lub Usług będących w trakcie realizacji.
 5. Użytkownik przez akceptację Regulaminu potwierdza dobrowolne korzystanie ze Sklepu internetowego i prawdziwość przekazanych danych.

 

III. Zamówienia.

 1. Zamówienia na wybrane Produkty lub Usługi składane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym realizacja zamówienia odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 9:00 do 17:00 (dalej: Dni robocze).
 2. Dla złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie zamawianych Produktów lub Usług i ich ilości (poprzez dodanie ich do tzw. koszyka). Po wprowadzeniu pozycji do koszyka Użytkownik wypełnia część zamówienia dotyczącą samego Użytkownika przez podanie następujących danych obowiązkowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy dotyczącej Produktu lub Usługi:
  a) Imię, nazwisko Użytkownika
  b) pełna nazwa przedsiębiorstwa/firma Użytkownika b) numer NIP lub VAT UE, jeśli zakupu dokonuje podmiot zarejestrowany w innym państwie członkowskim,
  c) adres siedziby Użytkownika, z podaniem ulicy, numeru domu/mieszkania, kodu pocztowego i miasta,
  e) telefon,
  f) dane osób uczestniczących w szkoleniu.
 3. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego, składając zamówienie może on jednocześnie zalogować się do założonego konta Użytkownika. Użytkownik niezarejestrowany może w chwili składania zamówienia dokonać rejestracji.
 4. Każdorazowo przy złożeniu zamówienia Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z akceptacją jego treści.
 5. Składając zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formacie elektronicznym akceptując wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur (dalej: e-faktura).W przypadku braku takiej zgody, faktury będą przesyłane pocztą tradycyjną.
 6. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Sage oferty zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu lub Usługi, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sage i zgodnie z treścią Zamówienia.

Prawidłowe zakończenie procesu składania Zamówienia jest potwierdzane stosownym komunikatem wyświetlanym na stronie Sklepu internetowego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sage o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Sage do zawarcia umowy dotyczącej wybranego Produktu lub Usługi.
Użytkownik ma możliwości anulowania złożonego i opłaconego zamówienia na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zwrotom nie podlegają e-booki, e-learningi oraz webinaria, nie zależnie od tego czy użytkownik logował się do platformy e-learningowej, czy nie.

IV Płatności

 1.  Składając zamówienie Użytkownik wybiera formę płatności.
 2. Dostępne formy płatności to Przelewy24 lub inne aktualnie wskazane na stronie Sklepu internetowego. Przyjęcie zamówienia do realizacji uzależnione jest od prawidłowego dokonania płatności w ramach Przelewy24, a w wypadku innych form płatności od uznania rachunku bankowego Sage. Użytkownik otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu potwierdzenie dokonania zapłaty w ramach Przelewy 24 lub inne wybranej aktualnie dostępnej formy płatności lub komunikat o oczekiwaniu na zaksięgowanie wpłaty przy innych aktualnie dostępnych formach płatności, dla której realizacja płatności może być odroczona.
 3. Płatność ceny dokonywana jest według cennika aktualnie obowiązującego w chwili składania zamówienia.
 4. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sage lub od innego uprawnionego podmiotu, który udostępnia kody rabatowe upoważniające do otrzymania rabatu w ramach Sklepu internetowego, zgodnie z zasadami określonymi dla tego kodu rabatowego. Kod rabatowy powinien być wprowadzony przez Użytkownika w ramach koszyka, przed przejściem do potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwrot płatności dokonanej przez Użytkownika następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia lub części zamówienia i przedstawienia przez Użytkownika kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty. W przypadku częściowego anulowania zamówienia, zwrotowi podlega odpowiednia część ceny.
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przez Sage przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.

V. Realizacja zamówienia

 1. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu Użytkownik otrzyma informację o zakupionym Produkcie lub Usłudze oraz dotyczące organizacji szkolenia.
 2. Wyłączone jest zastosowanie art. 66¹ Kodeksu cywilnego.
 3. Sage ma prawo wycofania Produktu lub Usługi z asortymentu Sklepu internetowego, jak również odwołania szkolenia w każdym czasie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych od dnia planowanego szkolenia. W takim wypadku zamówienie uważa się za anulowane.
 4. W przypadku anulowania zamówienia zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, jeżeli Użytkownik dokonał Płatności, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w Rozdziale IV Regulaminu. W przypadku częściowego anulowania zamówienia, środki są zwracane w części, w jakiej zamówienie zostało anulowane.
 5. W przypadku dokonywania zakupów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sage. Czas promocji wybranych Produktów/Usług jest ograniczony.
 6. W zastępstwie zgłoszonej osoby w szkoleniu stacjonarnym/konferencji może wziąć udział inny pracownik Uzytkownika. Zmianę należy zgłosić najpóźniej 3 dni robocze przed datą odbywania się szkolenia drogą mailową na adres

VI Faktury

 1. Użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie miedzyfirmami.pl będą otrzymywać e-faktury za pośrednictwem tego serwisu, przy czym o każdym wystawieniu e-faktury zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali wyboru innej formy płatności niż Przelewy24 lub analogiczna aktualnie dostępna forma płatności, będą otrzymywać faktury wystawione w sposób tradycyjny na adres kontaktowy Użytkownika. Faktura w takim wypadku będzie wystawiana bez podpisu odbiorcy. Złożenie zamówienia z wyborem innej płatności niż Przelewy24 lub analogiczna aktualnie dostępna forma płatności, jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zakupu i upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu.
 3. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przysyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnej. Cofnięcie zgody na przesyłanie e-faktur nie odnosi skutku do uprzednio zamówionych Produktów lub Usług.
 4. Do odtworzenia e-faktury Użytkownik musi korzystać z aktualnego oprogramowania umożliwiającego obsługę plików zapisanych w formacie PDF,  Adobe Reader.

VII. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Sklepu internetowego, czy to na potrzeby realizacji zamówienia czy rejestracji Użytkownika są przez Sage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000228956, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), oraz przepisów prawa polskiego rangi ustawowej i aktów wykonawczych do tych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, w tym także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.
 2. Sage w celu rejestracji Użytkownika i założenia jego konta w Sklepie internetowym przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik chce składać zamówienia poprzez założone konto Użytkownika. Na przetwarzanie tych danych Użytkownik wyraża zgodę przed przystąpieniem do rejestracji Użytkownika.
 3. W celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia Sage przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, NIP, telefon, dane osób uczestniczących w szkoleniu. Dane te są przetwarzane w celu realizacji przez Sage złożonego zamówienia i zawartej w jego konsekwencji umowy, a także realizacji ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, ale również w usprawiedliwionych celach Sage jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego Produktów i Usług, a także okresowego badania satysfakcji klienta. Przetwarzanie tych danych osobowych nie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażenia zgody przez Użytkownika i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit b)  i f) RODO.  Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Produktów i Usług Sage.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasady cofnięcia wyrażonej zgody oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  określone zostały w „Polityce prywatności”, zmieszczonej na stronie internetowej: https://www.sage.com.pl/stopka/polityka-prywatnosci

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym należy zgłaszać za pośrednictwem e – mail szkolenia@sage.com.pl..
 2. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w terminie 5 Dni roboczych od dnia wysłania przez Sage do Użytkownika wiadomości o której mowa w Rozdziale III pkt 8 Regulaminu.
 3. Sage rozpatruje reklamacje w terminie 14 Dni roboczych, przy czym odpowiedź na reklamacje może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 4. Sposób i zakres świadczenia Usług określa właściwy Regulamin świadczenia usług dostępny na stronie sage.com.pl.
 5. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Użytkowników dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

IX Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 1. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://sageacademy.pl

X Postanowienia końcowe

 1. Podstawową formą komunikacji Sage z użytkownikiem jest korespondencja e-mail.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych za pośrednictwem Sklepu internetowego), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Sage zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin zamieszczony na stronie Sklepu internetowego  wchodzi w życie w chwili jego publikacji. Korzystanie ze Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.
 4. Sage zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Sklepu internetowego, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Sage nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostępności oraz jakości przekazu Sklepu internetowego.
 6. Zawartość Sklepu internetowego jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podmioty korzystające w jakikolwiek sposób ze Sklepu internetowego (przy czym korzystanie oznacza wszelkie korzystanie, które nie musi prowadzić do złożenia zamówienia) mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego a korzystanie to nie może prowadzić do naruszenia praw autorskich uprawnionego.
 7. Nazwy handlowe, nazwy Produktów lub Usług oraz nazwy firm, również graficzne, zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2013 r.,  poz. 1410) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego.
 8. Sage nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność bądź kompletność zamieszczonych informacji i materiałów Sklepie internetowym. Wszelkie materiały dot. Produktów lub Usług mają charakter jedynie poglądowy.
 9. Wszelkie spory na tle niniejszego Regulaminu bądź wykonania umowy będącej przedmiotem zakupów w Sklepie internetowym rozwiązywane będą w drodze negocjacji lub mediacji. W razie braku porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sage.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.