Regulamin

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem www.bezpiecznyplik.pl bądź jego podstronach (dalej: Sklep internetowy), prowadzony jest przez Sage Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-217, ul. Kolejowa 5/7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 15 050 000 PLN (dalej: Sage).

2. W asortymencie Sklepu internetowego znajdują się produkty oraz usługi Sage prezentowane na stronie Sklepu internetowego aktualnie w chwili składania zamówienia, przeznaczone dla przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), który dokonuje nabycia w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Klient).

3. Przez produkt Sage należy rozumieć plik instalacyjny wybranego programu komputerowego Sage z asortymentu Sklepu internetowego (dalej: Produkt). Produkty są udostępniane wyłącznie drogą elektroniczną. Warunki korzystania z programów, co do których Sage sprzedaje pliki instalacyjne w ramach Sklepu internetowego określają każdorazowo odrębne warunki Umowy licencyjnej dostępne na stronie Sklepu internetowego, jak i zapisane wewnątrz oferowanych Produktów.

4. Przez usługę Sage należy rozumieć usługę świadczoną przez Sage dostępną w asortymencie Sklepu internetowego (dalej: Usługa). Zamówienie Usługi jest możliwe wyłącznie wraz z zakupem poprzez Sklep internetowy Produktu powiązanego z kupowaną Usługą. Samodzielny zakup Usługi możliwy jest tylko przy Usługach znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, których elementem jest zakup subskrypcji. . Zasady świadczenia Usług przez Sage zakupionych w ramach Sklepu internetowego określają właściwe Regulaminy świadczenia usług dostępne na stronie Sklepu internetowego lub www.sage.com.pl.

5. Obowiązująca lista Produktów/Usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, jak również aktualny cennik znajdują się wyłącznie na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6. Sprzedaż dokonywana jest drogą elektroniczną, tj. przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i realizacji zamówienia za pomocą środków indywidualnego porozumiewania na odległość, tj. poczty e-mail.

Zamówienia/Rejestracja
7. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga korzystania ze sprzętu komputerowego z aktualnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

8. Informacje o Produktach/Usługach dostępnych w Sklepie internetowym, w szczególności opisy, parametry techniczne mają wyłącznie charakter poglądowy.

9. Zamówienia na wybrane Produkty/Usługi składane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym realizacja zamówienia odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8:00 do 17:00 (dalej: Dni robocze).

10. Dla złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie zamawianych Produktów/Usług i ich ilości (poprzez dodanie ich do tzw. koszyka), a w razie zamówienia Usługi dla Programu, z zastrzeżeniem zamówienia Usługi, której elementem jest zakup subskrypcji także pełnego numeru seryjnego do każdej dodanej do koszyka pozycji. Wpisanie wadliwego numeru seryjnego uniemożliwia złożenie zamówienia w tej części. Po wprowadzeniu pozycji do koszyka Klient wypełnia część zamówienia dotyczącą samego Klienta przez podanie następujących danych obowiązkowych:

a. pełna nazwa Klienta, w tym imiona i nazwiska w razie prowadzenia samodzielnego przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne lub imion i nazwisk wspólników spółki cywilnej,
b. numer NIP lub VAT UE, jeśli zakupu dokonuje podmiot zarejestrowany w innym państwie członkowskim,

c. adres siedziby Klienta, a w razie braku adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
d. adres do korespondencji, jeśli inny niż adres wskazany pod lit. c,

e. adres e-mail na cele realizacji zamówienia,

f. telefon, 

g. hasło dostępowe do Sklepu internetowego, spełniające kryteria bezpieczeństwa, w razie woli zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym.

11. Klient w zamówieniu wskazuje, czy poprzez podanie danych określonych w pkt 10 wyraża wolę rejestracji w Sklepie internetowym. Sprzedaż nie wymaga rejestracji Klienta w Sklepie internetowym, jednak rejestracja skraca proces składania kolejnych zamówień. Rejestracja Klienta w Sklepie internetowym następuje jednorazowo. Klient zarejestrowany w systemie Sklepu internetowego w miejscu wypełniania danych określonych w pkt 10 podaje dane logujące do konta Klienta. W przypadku braku rejestracji dane potrzebne do realizacji zamówienia muszą każdorazowo zostać udostępnione za pośrednictwem samego zamówienia.

12. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych Klienta poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Klienta.

13. Niezależnie od rejestracji Klient podaje każdorazowo w zamówieniu dane identyfikacyjne osoby składającej zamówienie, tj. imię i nazwisko, Przez podanie powyższych danych osoba ta jednocześnie oświadcza, że jest uprawniona do złożenia wiążącego zamówienia w imieniu Klienta.

14. Podanie dodatkowych danych jest fakultatywne. Podanie przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia umowy w zakresie danych wskazanych w pkt 10 oraz 13.

15. Sage nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu bądź na cele rejestracyjne. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych do logowania się przez Klienta w Sklepie internetowym.

16. Klient ma prawo zmiany danych podanych na cele rejestracji w każdym czasie. Dokonanie samodzielnej zmiany danych bez uprzedniego uzgodnienia z Sage nie odnosi skutków dla zamówień będących w trakcie realizacji.

17. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie i akceptację niniejszego Regulaminu Sklepu internetowego a w razie złożenia zamówienia na Usługę także właściwego Regulaminu świadczenia usług.

18. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formacie elektronicznym akceptując wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur (dalej: e-faktura). Brak wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 29 niniejszego Regulaminu.

Płatności
19. Składając zamówienie Klient wybiera formę płatności, z tym że płatność następuje każdorazowo z góry.

20. Dostępne formy płatności to Przelewy24 lub inne aktualnie wskazane na stronie Sklepu internetowego. Przyjęcie zamówienia do realizacji uzależnione jest od prawidłowego dokonania płatności w ramach Przelewy24 a w wypadku innych form płatności od uznania rachunku bankowego Sage. Użytkownik otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu potwierdzenie dokonania zapłaty w ramach Przelewy 24/podobnej aktualnie dostępnej formy płatności lub komunikat o oczekiwaniu na zaksięgowanie wpłaty przy innych aktualnie dostępnych formach płatności, dla której realizacja płatności może być odroczona..

21. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia w terminie.

22. Płatność ceny dokonywana jest według cennika aktualnie obowiązującego w chwili składania zamówienia.

Realizacja zamówienia

23. Po odnotowaniu płatności Sage przystępuje do realizacji zamówienia. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu Klient otrzyma informację o zakupionym Produkcie/Usłudze, a w razie zakupienia Produktu lub Usługi, której elementem jest zakup subskrypcji, numer instalacyjny, link do pobrania pliku instalacyjnego oraz instrukcję instalacyjną.

24. Wyłączone jest zastosowanie art. 66¹ Kodeksu cywilnego.

25. Sage ma prawo wycofania Produktu/Usługi z asortymentu Sklepu internetowego w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W takim wypadku wycofania, zamówienie uważa się za anulowane.

26. W przypadku dokonywania zakupów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sage. Czas promocji wybranych Produktów/Usług jest ograniczony. 

Faktury

27. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona e-faktura, na co Klient wyraża zgodę. E-faktury w formacie PDF przesyłane są w formie elektronicznej przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności ich treści na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem pkt 28 i 29.

28. Klienci posiadający aktywne konto w serwisie miedzyfirmami.pl będą otrzymywać e-faktury za pośrednictwem tego serwisu, przy czym o każdym wystawieniu e-faktury zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail.

29. Klienci, którzy dokonali wyboru innej formy płatności niż Przelewy24/podobna aktualnie dostępna forma płatności, będą otrzymywać faktury wystawione w sposób tradycyjny na adres kontaktowy Klienta. Faktura w takim wypadku będzie wystawiana bez podpisu odbiorcy. Złożenie zamówienia z wyborem innej płatności niż Przelewy24/podobna aktualnie dostępna forma płatności jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zakupu i upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu.

30. Zarejestrowany Klient ma prawo wycofać zgodę na przysyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnej. Cofnięcie zgody na przesyłanie e-faktur nie odnosi skutku do uprzednio zamówionych Produktów/Usług.

31. Do odtworzenia e-faktury Klient musi korzystać z aktualnego oprogramowania umożliwiającego obsługę plików zapisanych w formacie PDF, np. Adobe Reader. 

Dane osobowe

32. Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem zamówienia bądź na cele rejestracyjne przetwarzane są przez Sage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.) na potrzeby realizacji zamówienia bądź świadczenia Usług zakupionych w ramach Sklepu internetowego, jak również w celach marketingowych związanych z Produktami/Usługami (informacje o nowościach i promocjach w Sklepie internetowych i pozostałej ofercie Sage). Przez podanie tych danych Klienta, wyraża on zgodę na przesyłanie do niego informacji handlowej za pośrednictwem korespondencji e-mail.

33. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich.

Reklamacje

34. Reklamacje w zakresie zakupów dokonanych w Sklepie internetowym należy zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie www.sage.com.pl.

35. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w terminie 5 Dni roboczych od dnia wysłania przez Sage do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 23.

36. Sage rozpatruje reklamacje w terminie 14 Dni roboczych, przy czym odpowiedź na reklamacje może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

37. Sposób i zakres świadczenia Usług określa właściwy Regulamin świadczenia usług dostępny na stronie www.sage.com.pl.

Postanowienia końcowe

38. Podstawową formą komunikacji Sage z użytkownikiem jest korespondencja e-mail.

39. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych za pośrednictwem Sklepu internetowego), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

40. Odpowiedzialność Sage za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek pobrania Produktu lub subskrypcji, bądź w jego następstwie korzystania z oprogramowania Sage, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania tego oprogramowania jest wyłączona, z uwzględnieniem wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

41. Odpowiedzialność za funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w następstwie pobrania Produktu lub subskrypcji uregulowana została w odrębnych Warunkach licencyjnych.

42. Sage zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin zamieszcza się na stronie Sklepu internetowego niezwłocznie po jego wejściu w życie. Korzystanie ze Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

43. Sage zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Sklepu internetowego, w każdym czasie bez podania przyczyny.

44. Sage nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostępności oraz jakości przekazu Sklepu internetowego.

45. Zawartość Sklepu internetowego jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podmioty korzystające w jakikolwiek sposób ze Sklepu internetowego (przy czym korzystanie oznacza wszelkie korzystanie, które nie musi prowadzić do złożenia zamówienia) mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego a korzystanie to nie może prowadzić do naruszenia praw autorskich uprawnionego.

46. Nazwy handlowe, nazwy Produktów/Usług oraz nazwy firm, również graficzne, zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2013 r.,  poz. 1410) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego.

47. Sage nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność bądź kompletność zamieszczonych informacji i materiałów Sklepie internetowym. Wszelkie materiały dot. Produktów/Usług mają charakter jedynie poglądowy.

48. Wszelkie spory na tle niniejszego Regulaminu bądź wykonania umowy będącej przedmiotem zakupów w Sklepie internetowym rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sage.

49. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.