JPK_VDEK – Czy nadciąga kolejna rewolucja?

  • Podatki
Business people in board room meeting studying some graphics

JPK_VDEK – Czy nadciąga kolejna rewolucja?

O projekcie z dn. 30.11.2018 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa wypowiada się ekspert Wojciech Zajączkowski. Sprawdź jakie zmiany mogą Cię czekać już od 1 lipca 2019!  

 

wojciech_zajaczkowski

Wojciech Zajączkowski

Specjalista w zakresie zagadnień związanych z VAT
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi i trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z tematyki prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT

 

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt opracowany przez Ministerstwo Finansów zakłada przede wszystkim likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K przy równoczesnym zastąpieniu ich zbiorczym plikiem elektronicznym zawierającym informacje o pełnej ewidencji podatników VAT czynnych oraz dane zastrzeżone obecnie dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Nowy plik JPK, którego nazwa zastosowana przez Ministerstwo Finansów to JPK_VDEK, będzie więc łączył w sobie elementy pełnej ewidencji VAT oraz elementy dotychczasowych deklaracji VAT niewystępujące w obecnym pliku JPK, takie jak kwota zobowiązania podatkowego, kwota do przeniesienia czy do zwrotu, informacje o korekcie podatku z tytułu ulgi na złe długi, stosowanie procedur VAT, marża, czy też uczestniczenie jako drugi w kolejności podatnik w transakcji trójstronnej.
Należy zauważyć, że powyższa zmiana nie polega wyłącznie na scaleniu JPK_VAT i deklaracji VAT-7 i VAT-7K, lecz będzie skutkować rozszerzeniem przekazywanych informacji dotyczących prowadzonej ewidencji VAT. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 109 ust. 3b ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać za każdy miesiąc do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, łącznie z deklaracją, w terminie właściwym do złożenia tej deklaracji. Z powyższego przepisu wynika obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów pełnej ewidencji, a nie wybranych jej elementów. Oznaczać to będzie ujmowanie w pliku JPK_VDEK choćby takich danych jak dotyczących przemieszczania własnych towarów do innych krajów członkowskich, które nie stanowią WDT – art. 109 ust. 10 i 10a ustawy o VAT.

 

vdek

Podatnicy podatku VAT rozliczający się miesięcznie, w świetle ww. projektu, będą przesyłać jeden plik zawierający zbiorcze dane o pełnej ewidencji podatkowej oraz informacje niezbędne do złożenia deklaracji VAT-7. Inaczej będzie gdy podatnik obecnie rozlicza się kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K. Podatnicy tacy będą składać po pierwszym i drugim miesiącu kwartału plik JPK_VDEK dotyczący jedynie ewidencji podatkowej. Część JPK_VDEK dotycząca części deklaracyjnej będzie wypełniana przez takich podatników dopiero za trzeci miesiąc kwartału.
Wprowadzenie jednego pliku ewidencyjno-deklaracyjnego będzie skutkowało likwidacją załącznika do deklaracji druku VAT-ZD dotyczącego zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego przy uldze na złe długi. Zlikwidowana zostanie również informacja podsumowująca VAT-27, której treść zostanie zaabsorbowana przez nowy JPK.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że następujące deklaracje, informacje i druki będą nadal musiały być składane przez podatników VAT, tj.: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D. Oznacza to, że pomimo zmian przepisów i rozszerzenia struktury JPK_VAT m.in. comiesięczne informacje podsumowujące VAT-UE będą musiały być przesyłane do Ministerstwa.

W uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie będzie miała wpływu na część deklaracyjną VAT, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia VAT.

Jeżeli więc podatnik będzie korygował plik JPK_VAT w części ewidencyjnej np. w zakresie numeru NIP kontrahenta, wykazanym pierwotnie w przesłanej ewidencji, w formie pliku JPK_VAT, to złożenie korekty w tylko w tej części nie będzie miało wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z przesłanego wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w pierwotnym pliku”.

Projekt ustawy przewiduje powołanie Centralnego Rejestru Faktur, którego celem będzie analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

 

Stopka sage club

 

Ponadto w ww. projekcie wprowadzono również istotne zmiany do ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nowym przepisem art. 82 § 2e ustawy Ordynacja podatkowa: jednostki administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu:

1)         faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz

2)         informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami.

Regulacja taka będzie skutkować koniecznością przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki administracji rządowej informacji o wszystkich fakturach, które nie zostały ujęte przez te podmioty w przesyłanych plikach JPK_VDEK.

Interesujące, że powyższy obowiązek będzie dotyczył zarówno faktur, które służą działalności gospodarczej, ale z różnych przyczyn nie zostały one ujęte w ewidencji dla celów VAT, jak i dokumentów sprzedaży służących czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT.
W konsekwencji jednostki administracji rządowej oraz samorządowej, które w ogóle nie wykonywały działalności gospodarczej będą zobowiązane do przekazywania wszystkich faktur zakupowych związanych z zadaniami publicznymi. Przykładem może tu być Państwowa Inspekcja Pracy, czy nawet urzędy skarbowe. Powyższa regulacja obejmie również samorządy, które otrzymując faktury dotyczące wybudowania drogi gminnej, czy organizacji parku miejskiego będą musiały informacje z nich wynikające przekazywać w formie JPK.

Nie jest jasne, czy przepis art. 82 § 2e ustawy Ordynacja podatkowa w zaproponowanym kształcie obejmie również faktury, które wystawiają podatnicy zwolnieni od podatku. Istotnym problemem mogą się stać dokumenty opłat za prowadzenie rachunków bankowych. Dokumenty te nie zawierają kwoty VAT, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013, poz. 1485) zawierają wszystkie niezbędne dane, aby były uważane za faktury.

Wojciech Zajączkowski